Algemene voorwaarden

1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Badslippersbedrukken.nl en een consument waarop Badslippersbedrukken.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als er artikelen worden besteld bij Badslippersbedrukken.nl , verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

2. Informatie Alle informatie op de website van Badslippersbedrukken.nl is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en / of niet up to date is.
Badslippersbedrukken.nl noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk.
Badslippersbedrukken.nl  is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de website zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

3. Prijzen en betalingen Alle prijzen op de website van Badslippersbedrukken.nl zijn in euro’s en exclusief 21% BTW. Verzendkosten en eventuele kosten van de bedrukking worden separaat berekend. Klanten kunnen elektronisch aan Badslippersbedrukken.nl betalen; betaling via Ideal , Overschrijving, Acheraf betalen via Klarna, Belfius ( België) of Mistercash ( België) .
Productie en bezorging van de bestelling vindt pas plaats als de betaling door Badslippersbedrukken.nl is ontvangen.

4. Bezorging, controle van de levering De bezorgtermijn is indicatief en staat dan ook nimmer vast. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nooit met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. De vervoerder bezorgt in de regel binnen 1 werkdag mits het afleveradres binnen Nederland is. Indien de klant niet thuis is, ontvangt de klant een kaartje in de brievenbus met daarop nadere informatie over het volgende bezorgmoment en/of afhaalmogelijkheid. In de regel gelden voor iedere zending 3 afleveringspogingen. Voor het niet tijdig bezorgen door vervoerder kan Badslippersbedrukken.nl  niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de aflevering niet succesvol is geweest en deze te wijten is aan verkeerd opgegeven adresgegevens, zullen de kosten voor het opnieuw laten verzenden van de bestelling voor rekening van de klant komen.

Wanneer een bestelling niet bij de klant is afgeleverd, maar wél door Badslippersbedrukken.nl is verzonden, wacht Badslippersbedrukken.nl  voor binnenlandse zendingen 2 weken, en voor buitenlandse zendingen 4 weken, alvorens een bestelling eventueel opnieuw uit te voeren. Van deze wacht-weken wordt niet afgeweken. De ervaring is dat 99,9% van de zendingen binnen deze tijd door de expediteur alsnog worden afgeleverd.

Wij verzoeken het geleverde artikel direct bij aflevering doch in ieder geval binnen 5 dagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren.

5. Eigendomsvoorbehoud Het eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Badslippersbedrukken.nl is verschuldigd, is voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

6. Niet goed, geld terug Indien de klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de klant het recht het artikel binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Badslippersbedrukken.nl te retourneren. Dit geldt echter niet voor gepersonaliseerde (bedrukking met logo of tekst) gemaakte artikelen  en/of op verzoek in een afwijkend formaat gemaakte artikelen. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Badslippersbedrukken.nl  en worden slechts geaccepteerd indien bovenstaande voorwaarden in acht zijn genomen. Badslippersbedrukken.nl  kan voor u de retouropdracht aan de vervoerder geven, deze komt de retourgoederen de volgende werkdag ophalen. De garantie vervalt wanneer de artikelen gebruikt zijn. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. eventuele labels) van het artikel onbeschadigd is. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de klant komen. Badslippersbedrukken.nl  accepteert geen ongefrankeerde retourzendingen. Badslippersbedrukken.nl  restitueert in geen geval de verzend / verpakkingskosten. Bij een retourzending, volgens de retour voorwaarden, betaalt Badslippersbedrukken.nl binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug.

7. Vragen, klachten en garantie Mochten er vragen of klachten zijn over de aangekochte artikelen, dan wordt verzocht om ons per omgaande hierover per e-mail (info@badslippersbedrukken.nl) te berichten. Direct hierop volgend ontvangt de klant van ons informatie over de procedure of oplossing (zie verder retourprocedure).

Garantie wordt alleen gegeven op productiefouten zoals losgeraakte naden, Garantie geldt dus niet voor verkleuring van de artikelen na verloop van tijd (uiteindelijk is bijna niets bestand tegen zonnestralen) en slijtage ten gevolge van normaal gebruik.

8. Privacy Badslippersbedrukken.nl vindt het zeer belangrijk dat de door de klant verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Badslippersbedrukken.nl zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen uit te voeren. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) zullen onbekend blijven.

9. Aansprakelijkheid Badslippersbedrukken.nl garandeert dat de te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Indien de door Promoseats geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid richting de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder punt 6 ” Niet goed, geld terug” is geregeld. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Badslippersbedrukken.nl sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door ons verkochte artikelen uit. Wanneer de fabrikant van een gebrekkig artikel aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Badslippersbedrukken.nl  beperkt tot herstel of vervanging van het artikel, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Bovendien is Badslippersbedrukken.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften, dan wel oneigenlijk gebruik van en door de klant. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van onze website en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit onze website.

10. Overmacht Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Badslippersbedrukken.nl  in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de klant dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Badslippersbedrukken.nl  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12. Acceptatie algemene voorwaarden Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling, gaat men automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden

13 Telefoon- en n.a.w.-gegevens: Wij zijn te bereiken op +31 (0)546 706512 of per e-mail: info@badslippersbedrukken.nl